Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a WinterNET Hirdető Kft. mint adatkezelő általános adatkezeléseit mutatja be annak érdekében, hogy az érintettek megismerhessék a személyes adatain végzett adatkezeléseket, valamint 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet által előírt ide kapcsolódó információkat, jogokat, stb.

1. Bevezetés

1.1. Az adatkezelési tájékoztató célja

A WinterNET Hirdető Kft. (székhely: 1117 Budapest, Hamzsabégi út 11. 3. em. 4.,cégjegyzékszám: 01-09-995332, webcím: https://tanfolyamokj.hu, a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Szolgáltató az érintettek személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel, valamint Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletével, közismert nevén GDPR-ral – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos an felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatos an elérhetők a https://tanfolyamokj.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa az Érdeklődő által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

1.2. Alapelvek

Cégünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;

 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;

 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;

 • társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek;

 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;

 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, elvesztésével vagy kiszivárgásával szemben.

Összefoglalva: Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Érintettek adatait.

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmas an kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

1.3. Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)

 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)

 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)

 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)