Adatvédelmi tájékoztató - TanfolyamGURU.hu

Adatkezelési tájékoztató

Jelen adatkezelési tájékoztató a WinterNET Hirdető Kft. mint adatkezelő általános adatkezeléseit mutatja be annak érdekében, hogy az érintettek megismerhessék a személyes adatain végzett adatkezeléseket, valamint 2018. május 25-én érvénybe lépő GDPR rendelet által előírt ide kapcsolódó információkat, jogokat, stb.

 

1.     Bevezetés

1.1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A WinterNET Hirdető Kft. (székhely: 1117 Budapest, Hamzsabégi út 11. 3. em. 4.,cégjegyzékszám: 01-09-995332, webcím: https://tanfolyamguru.hu/, a továbbiakban Szolgáltató, Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

A Szolgáltató az érintettek személyes adatait a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal – így különösen az Info törvénnyel, valamint Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 általános adatvédelmi rendeletével, közismert nevén GDPR-ral – összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

Szolgáltató adatkezeléseivel kapcsolatos an felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatos an elérhetők a https://tanfolyamguru.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen.

A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa az Érdeklődő által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

 

 

 

1.2. Alapelvek

 

Cégünk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek számára átláthatóan kezeljük;
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 • az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak;
 • társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek;
 • a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek azonosíthatók;
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, elvesztésével vagy kiszivárgásával szemben.

 

Összefoglalva: Minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Érintettek adatait.

 

Szolgáltató elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Szolgáltató a személyes adatokat bizalmas an kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

 

1.3. Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ- szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.
  évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

 

 

1.4. Az adatkezelő adatai

 

Cégnév: WinterNet Hirdető Kft.

Székhely: 1117 Budapest, Hamzsabégi út 11. 3. em. 4.

Adószám: 24201391-2-43

Közösségi adószám: HU24201391

Cégjegyzékszám: 01-09-995332

A cég tevékenysége:

7311 Reklámügynöki tevékenység (főtevékenység)

6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás

6312 Világháló-portál szolgáltatás

6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás

8560 Oktatást kiegészítő tevékenység

5811 Könyvkiadás

5819 Egyéb kiadói tevékenység

 

Céget nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-77154/2014
Észrevételedet, kérdésedet, panaszodat, véleményedet, törlési, módosítási és egyéb kérelmedet ide kattintva, az oldal aljára görgetve, az űrlap segítségével küldheted el számunkra.

 

 

1.5. Fogalmak

 

Szolgáltató, Adatkezelő – WinterNet Hirdető KFT. ( Adószám: 24201391-2-43 Székhely: 1117 Budapest, Hamzsabégi út 11. 3. / 4. )

Partner oktatási intézmény, Partner – a képzéseket szervező, a Szolgáltatóval szerződéses kapcsolatban álló (vagy megállapodást kötött) intézmény, mely képzéseit a Szolgáltató hirdeti

Érdeklődő – a Szolgáltató internetes felületein érdeklődő személyek

Érintett – az adatkezelés szempontjából érintett természetes vagy jogi személy

Honlap, Weboldal – az Adatkezelő által üzemeltetett internetes oldalak, online sajtótermékek, és ezen honlapok aloldalai

Felhasználó, Látogató – az adott Weboldal látogatója

Tájékoztató – jelen Adatkezelési tájékoztató

 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

2.     Tanfolyamközvetítő rendszerünk működése

 

Az alábbi pontban dióhéjben ismertetjük a tanfolyam közvetítő rendszerünk alapvető működését, és az ezzel kapcsolatos adatkezelési tudnivalókat.

2.1. Érdeklődés

A weboldalainkon minden egyes képzésnél űrlapokat helyeztünk el, melyek kitöltésével érdeklődhetsz az adott képzésre.

Érdeklődés esetén a Szolgáltató az Érdeklődő önkéntes hozzájárulása alapján az érdeklődéssel egyidejűleg továbbítja az Érdeklődő személyes adatait és megjegyzését a Megrendelő felé kapcsolatfelvétel, tájékoztatás és ajánlat küldése céljából.

 

2.2. Adattovábbítás, kezelt adatok köre

A Szolgáltató által az űrlapok kihelyezésének nem titkolt célja, hogy lehetővé tegye a kapcsolatfelvétel létrejöttét az érdeklődő és a tanfolyamot nyújtó oktatási intézmény között. Ezért az űrlapokon keresztül elküldött adataidat – a képzés adataival együtt – továbbítjuk az oktatási intézmény felé, mely felveszi a kapcsolatot Veled.

A partner oktatási intézményeken kívül az adatokat nem adjuk ki, nem adjuk el és nem adjuk bérbe. Ez alól kivétel: Hatóság kérésére az üzemeltetőnek kötelessége kiadni a felhasználók személyes adatait. További információk alább.

 

2.3. Hozzájárulás, önkéntesség

Az űrlapok kitöltése önkéntes, és nem kötelez semmire. Az űrlap kitöltésével hozzájárulsz, hogy a weboldal üzemeltetője és az adott képzést nyújtó oktatási intézmény az adataidat kezelje, és a képzéssel vagy képzésekkel kapcsolatban, amire érdeklődtél, tájékoztatást, az oktatási intézményről információkat küldjön számodra. A későbbiekben a hozzájárulást bármikor visszavonhatod.

Az űrlapok kitöltésével kifejezetten hozzájárulsz a személyes adataid következő célú felhasználásához:

– a megadott személyes adatok továbbítása az adott képzést szervező vagy oktató intézmény vagy cég részére
– kapcsolattartás

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

A hozzájárulás, adataid megadása önkéntes: nem vagy köteles a személyes adataid megadására, de azok hiányában nem tudsz érdeklődni a képzésekre, és nem tudod felvenni velünk a kapcsolatot.

3.     A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

 

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre. Minden adatkezelési célhoz írtunk egy magyarázatot, hogy tisztában legyél azzal, pontosan milyen eseteket fednek le az adott pontok.

 

I. Tanfolyamra történő érdeklődés, űrlapon keresztül történő jelentkezés, képzés vagy tananyag megrendelése és érdeklődés a képzések valamelyikére:

Jogalap: Hozzájárulás

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, számlázási cím (csak megrendelés esetén), érdeklődés időpontja, képzés url-je, képzés neve, képzés helyszíne, telefonszám, Érdeklődő megjegyzése vagy üzenete, IP cím

Az adatkezelés célja: a Partner oktatási intézmény felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése, az Érdeklődő tanfolyamra jelentkezésének elősegítése, az Érdeklődő adatainak ajánlatkérési, érdeklődési, beiratkozási vagy megrendelési célú továbbítása a Partner oktatási intézmény felé

Időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az érdeklődés időpontjától számított 38 hónapig.

Adatfeldolgozó: Google, Zapier, Facebook, Trello, SendGrid, Mailjet

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): Partner oktatási intézmény

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

A weboldalainkon minden egyes képzésnél űrlapokat helyeztünk el, melyek kitöltésével érdeklődhetsz az adott képzésre, bizonyos esetekben megrendelheted azokat. Az űrlapok kihelyezésének nem titkolt célja, hogy lehetővé tegye a kapcsolatfelvétel létrejöttét közted és a tanfolyamot nyújtó oktatási intézmény között. Ezért az űrlapokon keresztül elküldött adataidat – a képzés adataival együtt – továbbítjuk az oktatási intézmény felé, mely felveszi a kapcsolatot Veled.

 

 

II. Általános kapcsolatfelvétel, e-mail üzenet:

Jogalap: Hozzájárulás, jogos érdek

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel időpontja, űrlapot kitöltő személy megjegyzése vagy üzenete, e-mail tartalma, IP cím

Az adatkezelés célja: A kapcsolatfelvételt kezdeményező személy által említett ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása. A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy kérdés megválaszolása, az űrlapot kitöltő személlyel történő kapcsolattartás. Az űrlapon és e-mailben történő kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni az érintettel.

Időtartama: Az űrlapot kitöltő vagy e-mail üzenetet küldő személy által említett ügy lezárásának időpontjától számított 38 hónapig.

Adatfeldolgozó: Google, Zapier, Trello, SendGrid, Mailjet

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): alap esetben nincs, kivéve a "Tanárként állást keresek / Tanítanék" és
"Állást hirdetnék" pontokat, előző esetben Partnereink számára továbbíthatjuk az adataidat, utóbbi esetben pedig az álláshirdetésnél megadott elérhetőségeket közzétehetjük weboldalainkon, közösségi oldalainkon, valamint továbbíthatjuk Partnereink számára.

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

A https://tanfolyamguru.hu/kapcsolat weboldalunkon több kapcsolatfelvételi űrlapot helyeztünk el, melyek kitöltésével fel tudod venni velünk a kapcsolatot. Ez esetben azért tároljuk az adataidat, hogy tudjunk válaszolni a kérdéseidre, tudjuk tartani Veled a kapcsolatot abban az ügyben, ami miatt megkerestél minket. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha e-mailt írsz nekünk, vagy válaszolsz egy e-mailünkre.

 

 

III. Közösségi oldalon érkező üzenetek

Jogalap: Hozzájárulás

Kezelt személyes adatok: Felhasználónév, név, kapcsolatfelvétel időpontja, érintett üzenete

Az adatkezelés célja: A közösségi oldalon üzenetet küldő személy által említett ügy kivizsgálása és pontos dokumentálása. A megkeresésben megfogalmazott kérés teljesítése vagy kérdés megválaszolása, az üzenetet küldő személlyel történő kapcsolattartás. A közösségi oldalakon történő kommunikáció archiválásra kerül (a közösségi oldal által), így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni az érintettel.

Időtartama: Az üzenet felhasználó általi törléséig, a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb az üzenetet küldő személy által említett ügy lezárásának időpontjától számított 62 hónapig.

Adatfeldolgozó: Google, Zapier, Trello, Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, Pinterest, Chatfuel

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

Számos közösségi oldalon is megjelenünk. Ilyen például a https://www.facebook.com/Tanfolyamokjhu/ Facebook oldalunk. Ha az adott közösségi oldal használója vagy, küldhetsz nekünk üzenetet a közösségi oldalakon keresztül. Ez esetben azért tároljuk az adataidat, hogy tudjunk válaszolni a kérdéseidre, tudjuk tartani Veled a kapcsolatot abban az ügyben, ami miatt megkerestél minket. Fontos, hogy ezeket az üzeneteket lehetőségünk van megválaszolni, de nem vagyunk rá kötelesek.

Az általad használt közösségi oldal adatkezelési gyakorlatának megismeréséhez ajánlott elolvasni az oldal adatkezelési tájékoztatóját is.

 

 

IV. Termék, szolgáltatás megrendelése

Jogalap: Szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, megrendelés időpontja, űrlapot kitöltő személy megjegyzése vagy üzenete, IP cím

Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése, számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés, valamint a szolgáltatás céljának megvalósulásához szükséges tájékoztatások küldése.

Időtartama: A megrendelés vagy szolgáltatás teljesítésének időpontjától számított 38 hónap.

Ez alól kivétel a szerződés, valamint az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Adatfeldolgozó: Google, Zapier, Trello, Optimonk, Számlázz.hu, könyvelő, K&H

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

Weboldalainkon általában termékeket is vásárolhatsz, szolgáltatásokat is rendelhetsz. Ilyenek többek között: online tananyagok, e-bookok, oktatóanyagok, de esetenként más termékeket és szolgáltatásokat is elérhetővé teszünk. A megrendelés teljesítése nem működhet a személyes adataid kezelése nélkül.

 

 

V. Partner oktatási intézmény kezelt adatai

Jogalap: A Partner oktatási intézmény és Szolgáltató közötti szerződés teljesítéséhez szükséges

Kezelt adatok*:

 • Partner oktatási intézményének neve
 • Partner számlázási neve, számlázási címe, adószáma, bankszámlaszáma, cégjegyzékszáma
 • Partner oktatási intézményének elérhetősége – különösen, de nem kizárólag a következők: cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal címe
 • Érdeklődőknek kiadható elérhetőségek: cím, telefonszám, e-mail cím
 • Partner kapcsolattartójának elérhetősége: név, e-mail cím, telefonszám
 • Partner megjegyzése vagy üzenete, IP címe
 • Partner által megadott és hozzáférhetővé tett nyilvános adatok – különösen, de nem kizárólag – a Partner által szervezett képzések adatai (úgy mint képzés megnevezése, a képzés url címe, a képzés ára, a képzés helyszíne, időtartama, ütemezése, indulásának dátuma), a képzésekhez tartozó kapcsolódó információk, fotók

 

Az adatkezelés célja: A Partner és Szolgáltató közötti szerződés teljesítése, kapcsolattartás, számla a Partner felé fennálló jogi kötelezettségek teljesítése, az Érdeklődők tanfolyamra jelentkezésének elősegítése.

Időtartama: A szerződés megszűnése esetén a Szolgáltató az utolsó teljesítési időszak eltelte után legkésőbb 38 hónappal törli a Partner adatait. Ez alól kivétel a szerződés, valamint az adózási előírásokhoz kapcsolódó, illetve a számfejtéshez szükséges számviteli törvény által előírt adatok, amely adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig kezeli.

Adatfeldolgozó: Google, Zapier, Facebook, Trello, SendGrid, Mailjet, Airtable, Számlázz.hu, könyvelő, K&H

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

*1 A kezelt adatok tartalmazhatnak személyes, illetve nem személyes jellegű adatokat.
*2 Alap esetben a Partner jogi személy, így a céges adatok nem minősülnek személyes adatnak.
*3 Speciális esetben a Partner magánszemély vagy egyéni vállalkozó, ez esetben a megadott és hozzáférhetővé tett adatok tartalmazhatnak személyes adatokat is.
*4 A Partner által megadott kapcsolattartási adatok bizonyos esetekben tartalmazhatnak személyes adatokat is – különösen, de nem kizárólag – kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma.

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

A tanfolyamközvetítő rendszerünk úgy működik, hogy különböző képző cégekkel és intézményekkel lépünk kapcsolatba, akik megbíznak minket azzal, hogy hirdessük a tanfolyamaikat. Azokkal a képzőkkel, akikkel szerződést vagy megállapodást kötünk a képzéseik hirdetésére, röviden Partnernek vagy Partner oktatási intézménynek nevezünk ebben a tájékoztatóban. Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a szolgáltatást (többek között megismertetni a képzőt az Érdeklődőkkel,hatékonyan hirdetni a tanfolyamokat, egyeztetni a képzések adatait, számlát kiállítani), természetesen kezelnünk kell a Partner oktatási intézmények adatait is.

 

 

VI. Tanfolyamközvetítő szolgáltatásunkra érdeklődő vagy szolgáltatásunkat ingyenesen kipróbáló oktatási intézmény kezelt adatai

Jogalap: A szolgáltatásunkra érdeklődő oktatási intézmény és Szolgáltató közötti szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

Kezelt adatok*:

 • Partner oktatási intézményének neve
 • Partner számlázási neve, számlázási címe, adószáma, bankszámlaszáma, cégjegyzékszáma
 • Partner oktatási intézményének elérhetősége – különösen, de nem kizárólag a következők: cím, telefonszám, e-mail cím, weboldal címe
 • Érdeklődőknek kiadható elérhetőségek: cím, telefonszám, e-mail cím
 • Partner kapcsolattartójának elérhetősége: név, e-mail cím, telefonszám
 • Partner megjegyzése vagy üzenete, IP címe
 • Partner által megadott és hozzáférhetővé tett nyilvános adatok – különösen, de nem kizárólag – a Partner által szervezett képzések adatai (úgy mint képzés megnevezése, a képzés url címe, a képzés ára, a képzés helyszíne, időtartama, ütemezése, indulásának dátuma), a képzésekhez tartozó kapcsolódó információk, fotók

 

Az adatkezelés célja: A szolgáltatás bemutatása, a szolgáltatás ingyenes kipróbálásának biztosítása, a Partner és Szolgáltató közötti szerződés előkészítése, Partner és Szolgáltató közötti megállapodás teljesítése, kapcsolattartás, az Érdeklődők tanfolyamra jelentkezésének elősegítése.

Időtartama: Kapcsolatfelvétel, érdeklődés esetén az érdeklődés időpontjától számított 38 hónap. Megállapodás, szolgáltatás kipróbálás esetén a Szolgáltató a megállapodás teljesítése után / ingyenes kipróbálás teljesítése után legkésőbb 38 hónap. Szerződéskötés esetén új jogalap képződik (lásd V. pont)

Adatfeldolgozó: Google, Zapier, Facebook, Trello, SendGrid, Mailjet, Airtable

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

*1 A kezelt adatok tartalmazhatnak személyes, illetve nem személyes jellegű adatokat.
*2 Alap esetben a Partner jogi személy, így a céges adatok nem minősülnek személyes adatnak.
*3 Speciális esetben a Partner magánszemély vagy egyéni vállalkozó, ez esetben a megadott és hozzáférhetővé tett adatok tartalmazhatnak személyes adatokat is.
*4 A Partner által megadott kapcsolattartási adatok bizonyos esetekben tartalmazhatnak személyes adatokat is – különösen, de nem kizárólag – kapcsolattartó neve, e-mail címe, telefonszáma.

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

Ez akkor valósul meg, ha egy oktatási intézmény, oktatási cég képviselője felkeres minket, felveszi a kapcsolatot velünk valamely elérhetőségünkön, érdeklődését fejezi ki a szolgáltatásunk iránt.

Többek között a https://tanfolyamokj.hu/ingyen-kuldunk-tanulokat/ és a https://tanfolyamguru.hu/kapcsolat/tanfolyamaimat-kepzeseimet-szeretnem-hirdetni-az-oldalon oldalon található űrlap kitöltése is ebbe a kategóriába tartozik.

Bizonyos esetekben felajánljunk az érdeklődőknek a szolgáltatásunk ingyenes kipróbálását – ez esetben szerződés és fizetési kötelezettség nem jön létre, csupán egy megállapodás.

Azokkal a képzőkkel, akikkel megállapodást kötünk a képzéseik hirdetésére, röviden Partnernek vagy Partner oktatási intézménynek nevezünk ebben a tájékoztatóban. Ahhoz, hogy teljesíteni tudjuk a szolgáltatást (többek között megismertetni a képzőt az Érdeklődőkkel, hatékonyan hirdetni a tanfolyamokat, egyeztetni a képzések adatait, előkészíteni a későbbi szerződést), természetesen kezelnünk kell a Partner oktatási intézmények adatait is.

 

 

VII. Weboldal használata – statisztika, analízis

Jogalap: Szolgáltató jogos érdeke

Kezelt személyes adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a weboldal használata közben keletkező adatok (különösen, de nem kizárólag a meglátogatott aloldalak listája, megtekintések időpontja, hossza és száma, navigációs utak), időzóna, az oldal megtekintéséhez használt készülék adatai, a használt operációs rendszer, böngésző adatok, képernyő felbontása, demográfiai adatok.

Az adatkezelés célja: Statisztikai elemzések készítése, ezáltal szolgáltatás minőségének ellenőrzése és javítása. A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel. Azaz az adatokat csak tömegesen, ilyen értelemben teljesen anonim módon elemezzük.

Időtartama: 5 év

Adatfeldolgozó: Google, Facebook, Tárhelyszolgáltató

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

A weboldalunk meglátogatásakor.

Az adatokat tömegesen, anonimizáltan kezeljük, nem azonosítjuk Veled. Az adatkezelés célja tehát nem az, hogy személy szerint Rólad megtudjunk bármit, hanem az, hogy megtudjuk, hogy általában hogy használják a látogatók a weboldalunkat, milyen tartalmakat kedvelnek.

Tehát nem fogjuk tudni, hogy konkrétan Te honnan internetezel, mikor nézted meg a weboldalunkat, és milyen képzés után érdeklődsz. Azt viszont megtudhatjuk, hogy az emberek többsége milyen eszközzel nézi a weboldalunkat, melyik oldalunkat hányan olvasták el, a nap melyik órájában mennyi látogatónk volt, stb. De ezeket az adatokat nem tudjuk Hozzád kötni (nem is szeretnénk, nem áll érdekünkben), mi csak „számokat” látunk :)

Ezek a statisztikák azért fontosak, hogy a későbbiekben is olyan tartalmakat állítsunk elő, ami hasznos a weboldal látogatói számára, és hogy segítsen minket a döntésben, milyen marketingeszközöket használjunk, milyen tartalmakat promotáljunk.

Az adatkezelés úgynevezett sütik, azaz cookie-k segítségével valósul meg. Erről itt olvashatsz többet, és itt adunk információt arról, hogyan kapcsolhatod ki a cookie-kat.

 

 

VIII. Weboldal használata - biztonság

Jogalap: Szolgáltató jogos érdeke

Kezelt személyes adatok: IP cím, az IP címhez tartozó lokáció

Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer védelme és a weboldal biztonsága.

Időtartama: Az utolsó látogatástól számítva 30 nap

Adatfeldolgozó: Tárhelyszolgáltató

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

A weboldalunk meglátogatásakor. Az IP cím azonosítására és tárolására az informatikai rendszereink védelme és a weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy naplózzuk a weboldal működését és ebben a naplóban listázzuk azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereinkre. Ha egy IP címről a weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlelünk, akkor tiltólistára tesszük azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik.

 

 

IX. Push notification értesítő küldése böngészőbe

Jogalap: Hozzájárulás

Kezelt személyes adatok: valójában nem kezelünk személyes adatot, de a cookie-k révén Szolgáltató üzenetet tud küldeni feliratkozók böngészőjébe.

Az adatkezelés célja: Értesítő küldése a böngészőbe hasznos tartalmakról, ajánlatokról.

Időtartama: Visszavonásig

Adatfeldolgozó: OneSignal

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

Ha meglátogatod a weboldalunkat, megkérdezzük, hogy szeretnél-e időnként értesítőket kapni tanfolyamokról, hasznos információkról. Ha kérted értesítőnket, akkor bizonyos időközönként (általában heti 1-3 alkalommal) küldünk Neked hasznos infókat, blogértesítőket, tanfolyam ajánlatokat.

Az értesítők küldéséhez történő hozzájárulást bármikor visszavonhatod, ehhez nyújt segítséget az alábbi oldal: https://documentation.onesignal.com/docs/unsubscribe-from-notifications

 

X. Közösségi oldalak

Jogalap: A közösségi oldalak által kért hozzájárulás

Kezelt személyes adatok: Közösségi oldalakon (különösen, de nem kizárólag a következőkön: Facebook, Google+, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube, LinkedIn, tumblr) regisztrált név, nyilvános profilkép, ismerősök és követők listája, a közösségi oldalra nyilvánosan elérhetővé tett egyéb adatok

Az adatkezelés célja: A közösségi oldalakon rajongói oldalak, csoportok létrehozása a Szolgáltató népszerűsítése céljából, kapcsolattartás, továbbá a weboldal egyes oldalainak, tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak a megosztása, kedvelése, követése, népszerűsítése, kedvelések és látogatók szerzése.

Időtartama: A hozzájárulás a közösségi oldalhoz intézett visszavonásáig

Az érintett az adatok forrásáról, azok kezeléséről, az adatkezelés időtartamáról, az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

Adatkezelő: Facebook, Google+, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube, LinkedIn, tumblr

Adatfeldolgozó: Facebook, Google+, Instagram, Twitter, Pinterest, Youtube, LinkedIn, tumblr

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

Számos közösségi oldalon is megjelenünk. Ilyen többek között a https://www.facebook.com/Tanfolyamokjhu/ Facebook oldalunk, a https://hu.pinterest.com/tanfolyamokj/ Pinterest oldalunk, a https://www.instagram.com/tanfolyamokj/ Instagram oldalunk, a https://plus.google.com/+TanfolyamokjHuKepzesek Google+ oldalunk, a https://twitter.com/TanfolyamOKJ_hu twitter oldalunk, de a sort még lehetne folytatni, hiszen célunk, hogy egyre több helyen megjelenjünk.

Ha az adott közösségi oldal használója vagy, kapcsolatba, interakcióba kerülhetsz velünk. Például megtekintheted vagy kedvelheted bizonyos tartalmainkat, megoszthatod azokat, lájkolhatod, követheted, pluszozhatod és szivecskézheted oldalainkat (ki hogy hívja :) ) vagy megosztott tartalmainkat, küldhetsz nekünk üzenetet, és így tovább. Ez esetben adataidat alapvetően nem mi tároljuk, hanem az általad használt közösségi oldal, de mi is hozzáférünk azokhoz az adataidhoz, amelyeket a közösségi oldal szabályzata szerint nyilvánosak (vagy a közösségi oldal lehetőséget biztosít azok elrejtésére, de nem rejtetted el).

Az általad használt közösségi oldal adatkezelési gyakorlatának megismeréséhez ajánlott elolvasni az oldal adatkezelési tájékoztatóját is.

A közösségi oldalak üzemeltetői - adatkezelési irányelveiktől függően - különböző cookie-kat, és más nyomkövetési technológiákat használhatnak, melyekkel személyes adatokat és egyéb, a viselkedéseddel kapcsolatos információkat gyűjthetnek rólad. Ezen lehetséges adatkezelések kapcsán mi sem adatkezelők sem adatfeldolgozók nem vagyunk, a közösségi oldalak által esetlegesen gyűjtött adatok hozzánk nem jutnak el.

Tekintettel arra, hogy az említett közösségi oldalak adatkezelésére semmilyen ráhatással nem rendelkezünk, az ezen esetleges adatkezelésekkel kapcsolatos bármilyen felelősségünket kizárjuk.

 

XI. Hírlevélre történő feliratkozás

Jogalap: Hozzájárulás

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, feliratkozás időpontja, képzés url-je, képzés neve, képzés helyszíne, IP cím

Az adatkezelés célja: Reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, blogértesítő küldése, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, hírekről, új funkciókról.

Időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, azaz leiratkozásig.

Adatfeldolgozó: Zapier, MailChimp, Optimonk

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

A weboldalainkon esetenként feliratkozhatsz hírlevélre, blogértesítőre vagy képzésfigyelőre. Ha feliratkoztál, akkor bizonyos időközönként (általában heti 2-3 alkalommal) küldünk Neked e-mailben hasznos infókat, blogértesítőket, tanfolyam ajánlatokat.

Az értesítők küldéséhez történő hozzájárulást bármikor visszavonhatod a levelek végén található leiratkozás link segítségével.

Illetve a következő linken is le tudsz iratkozni:
https://tanfolyamokj.hu/leiratkozas
(Add meg az e-mail címed, majd "Leiratkozás" gomb)

 

XII. Interjú céljából történő kapcsolatfelvétel, e-mail üzenet

Jogalap: Hozzájárulás, jogos érdek

Kezelt személyes adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, kapcsolatfelvétel időpontja, űrlapot kitöltő személy megjegyzése vagy üzenete, e-mail tartalma, IP cím

Az adatkezelés célja: Interjú készítése a kapcsolatfelvételt kezdeményező személlyel, interjúk előkészítése, ehhez kötődő kapcsolattartás.

Időtartama: Az űrlap kitöltésétől, vagy megvalósult kommunikáció, interjú esetén az interjúhoz kapcsolódó kommunikáció lezárásának időpontjától számított 38 hónapig.

Adatfeldolgozó: Google, Zapier, Trello, SendGrid, Mailjet, PR

Adattovábbítás harmadik félnek (adatkezelőnek): nincs

 

Milyen esetben valósul meg ez az adatkezelés?

Időnként a követőink, feliratkozóink körében meghirdetjük, hogy szeretnénk interjút, piackutatást, készíteni, véleményt kérni. Ilyenkor, aki élni szeretne a lehetőséggel, egy űrlapon vagy közvetlenül e-mailben tud jelentkezni. Ez esetben azért tároljuk az adataidat, hogy fel tudjuk venni Veled a kapcsolatot az interjú ügyében, leszervezzük az interjút, valamint az ehhez kötődő kapcsolattartás miatt.
 

 

 

4.     Cookie-k (Sütik)

 

A Szolgáltató weboldalai, mint a legtöbb más weboldal, működése során cookie-kat használnak.

 

4.1. Mik azok a sütik?

 

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a Felhasználó számítógépére úgy, hogy azokat a Felhasználó internetes böngészője menti le, tárolja el, és később olvassa vissza.

Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

4.2. Sütik célja, feladata

 

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt, személyre szabott szolgáltatásokat biztosítanak.

 

4.3. Hogyan használjuk fel a sütiket?

 

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon), illetve jelszava megjegyzése céljából is felhasználhatja.

Az Adatkezelő – hasonlóan más internetes szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

Az Adatkezelő felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók, illetve regisztrálók száma, legnézettebb témakörök, illetve tartalmak) harmadik személy részére továbbítson, illetve összesítve, anonim módon nyilvánosságra hozzon.

4.4. Sütik fogadása, letiltása, törlése

 

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Explorer, Opera, Safari, Edge, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a felhasználótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a Felhasználó a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.

A Felhasználó a sütiket képes törölni saját számítógépéről, illetve a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a sütik használata.

A böngészők többségében lehetőség van úgynevezett inkognitó mód vagy rejtett mód használatára. E böngészési mód használata során a böngésző alap esetben nem ment el cookie-kat.

A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Összegyűjtöttük, hogy az egyes böngészőkben hogyan kell a sütiket kikapcsolni:

 

Sütik kikapcsolása:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu  - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/10607/microsoft-edge-view-delete- browser-history - https://privacy.microsoft.com/hu-hu/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

 

Amennyiben nem akarsz érdeklődés alapú hirdetéseket látni, ezeket az alábbi oldalakon letilthatod: itt vagy itt. A leiratkozás nem minden esetben teljes, a hálózat, melyről leiratkoztál, nem fog a felhasználónak az online preferenciáira és böngészési előzményeire alapuló hirdetéseket küldeni.

 

4.5. Sütik típusai

 

 • Rendszer sütik / munkamenet (session) sütik

Ezek azok a sütik, amelyek elengedhetetlenül fontosak az oldalunk működéséért. Ezek csak ideiglenes sütik, amelyek csak a látogatásod idejére mentődnek le a számítógépedre.

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Szolgáltató weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 • Nyomkövető sütik / Harmadik féltől származó sütik:

Ezeknek a sütiknek a segítségével követjük nyomon, hogy milyen weboldalról, vagy milyen keresőszavakkal jöttél a Weboldalra, illetve információkat gyűjtünk arról, hogy hogyan használod a weboldalunkat.

A Szolgáltatások oldalaihoz kapcsolódóan az Adatkezelő webanalitikai és hirdetéskiszolgáló külső szolgáltatókkal működik együtt.

E Külső szolgáltatók hozzáférhetnek a Felhasználó IP címéhez, ezen felül pedig sok esetben cookie-k, esetenként web beacon (az IP cím, a látogatott honlap rögzítésére szolgáló, a honlapokon, esetenként e-mailekben vagy mobil applikációkban alkalmazott webes jelölő), clicktag (egy adott hirdetésre történt kattintást azonosító jelölő mérőkód) vagy egyéb kattintásmérők használatával biztosítják a Szolgáltatások személyre szabását vagy elemzését, statisztikák készítését.

 

A harmadik féltől származó sütik speciális típusa a közösségi média sütik, melyekkel a közösségi oldalakon tudod megosztani a különböző tartalmakat.

 

 

 

5. Az adatok biztonságos tárolása

 

Szolgáltató az adatkezelés során megőrzi:

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá felhívja azon harmadik feleket, akiknek az érintett adatai továbbításra kerültek, hogy kötelesek eleget tenni az adatbiztonság követelményének.

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok ne sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységében részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró adatfeldolgozók részére is előírja.

Annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataidhoz, az Adatkezelő az alábbiak szerint biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza meg az illetéktelen hozzáférést: a szerverhez és a számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett.

 

Az Adatkezelő olyan adatfeldolgozókat veszek igénybe, akik nyilatkoztak saját GDPR megfelelőségükről.

Szolgáltató számítógépein kifejezetten erős jelszavakat használ, valamint ez a jelszó minden Adatfeldolgozónál lévő fiókban más és más, nagyban csökkentve ezzel a feltörés lehetőségét.

Az Adatkezelő minden számítógépen és egyéb eszközön naprakész és erős vírusirtó szoftvert használ.

 

Az űrlapokon megadott és oldalon keletkező adatok védelme érdekében SSL minősítést alkalmazunk a teljes weboldalon (COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA, valamint Let's Encrypt Authority X3 certifikáció).

Az oldal támadás elleni védelme érdekében biztonsági szoftvereket és bővítményeket alkalmazunk, hogy ún. "brute force" és vírusos támadások ellen védjük a tárolt adatokat.

 

 

 

 

 

6. Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 

6.1. Adatfeldolgozókról általánosan

 

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelőkkel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az adatfeldolgozók a részükre az Adatkezelő által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a hivatkozott jogszabályokkal összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelő részére.

Szolgáltató minden esetben úgy választ adatfeldolgozót, hogy az a GDPR és egyéb hivatkozott jogszabályok elvárásainak megfeleljen, és USA bázisú partner esetében az EU-US Privacy Shield adatvédelmi kezdeményezésben részt vegyen, valamint adatkezelési szerződést irat velük alá, biztosítva az adatok felelős kezelését.

Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatkezelő jogosult a fentieken túl további adatfeldolgozókat igénybe venni, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja az Érintetteket.

 

6.2. Adatfeldolgozók konkrétan

 

Az ezen adatkezelési tájékoztató 3. pontjában, az egyes adatkezeléseknél felsorolt adatfeldolgozók részletes adatait találja meg ebben a pontban.

Google
Google Email, Google Drive, Táblázatok, Dokumentumok, Google Analytics, Google Adwords,Google+, Youtube
kommunikáció, adattárolás, analitika, hirdetés, videók, közösségi oldal

Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States
Weboldal: www.google.com, www.google.com/gmail, www.google.com/drive, www.google.com/spreadsheets/about, www.google.com/docs/about,

 

Zapier
Automatizált adatáramlást megvalósító alkalmazás

Zapier, Inc.
548 Market St. #62411,
San Francisco, CA 94104-5401
Weboldal: https://zapier.com

 

Trello
Projektek kezelése, belső céges kommunikáció

Trello, Inc.
55 Broadway, 25th Floor
New York, NY 10006
Weboldal: www.trello.com

 

Facebook
Hirdetések, céges közösségi oldal, üzenetküldés

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Weboldal: www.facebook.com

 

Twitter
Céges közösségi oldal, üzenetküldés

Twitter, Inc.

1355 Market Street, Suite 900
San Francisco, CA 94103
Weboldal: https://twitter.com

 

Instagram
Céges közösségi oldal, üzenetküldés

Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour
Dublin 2, Ireland
Weboldal: https://www.instagram.com

 

Pinterest
Céges közösségi oldal, üzenetküldés

Pinterest Inc.

651 Brannan Street
San Francisco, CA 94103, USA.
Weboldal: https://www.pinterest.com/

 

LinkedIn
Céges közösségi oldal, üzenetküldés

LinkedIn Corporation

1000 West Maude Avenue
Sunnyvale, CA 94085, USA
Weboldal: https://www.linkedin.com/

 

Tumblr
Céges közösségi oldal, üzenetküldés

Tumblr, Inc.
770 Broadway
New York, NY 10003, USA 
Weboldal: https://www.tumblr.com

 

Airtable
Adattárolás, adatbázis

Formagrid Inc

799 Market ST FL 8
San Francisco, CA, 94103-2044  United States
Weboldal: https://airtable.com

 

Mailjet
E-mail küldő alkalmazás

Mailjet SAS
13-13 bis, rue de l’Aubrac
75012 Paris,
France
Weboldal: https://www.mailjet.com/

 

SendGrid
E-mail küldő alkalmazás

SendGrid, Inc.
1801 California Street, Suite 500
Denver, Colorado  80202
U.S.A.
Weboldal: https://sendgrid.com/

 

Mailchimp
Hírlevél küldő alkalmazás

The Rocket Science Group, LLC
675 Ponce de Leon Ave NE
Suite 5000
Atlanta, GA 30308
U.S.A.
Weboldal: https://mailchimp.com/

 

Chatfuel
Chatbot alkalmazás

200 Labs, Inc.
490 Post Street, Suite 526
San Francisco, CA 94102
USA
Weboldal: https://chatfuel.com/

 

OneSignal
Böngészőbe történő üzenetküldést megvalósító alkalmazás

OneSignal, Inc.
2194 Esperanca Avenue,
Santa Clara, CA 950544028, USA
Weboldal: https://onesignal.com/

 

Optimonk
Felugró ablakokat kezelő alkalmazás

Webshop Marketing Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4028 Debrecen, Kassai út 129.
Cégjegyzékszám: 09-09-024017
Weboldal: https://www.optimonk.hu/

 

PR
PR szakember

Kucsera Lilla E.V., 53424860
1174 Budapest, Árpád fejedelem u. 27.
Weboldal: https://kucseralilla.hu/

 

Számlázz.hu
Számlázó program

KBOSS.hu Kft.
1031 Budapest, Záhony utca 7.
Cégjegyzékszám: 01-09-303201
Weboldal: https://www.szamlazz.hu/

 

K&H
Számlavezető bank

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Cégjegyzékszám: 01-10-041043
Weboldal: https://www.kh.hu/bank

 

Tárhelyszolgáltatók adatai:

Tárhely.EU Kft.

1144 Budapest, Ormánság u. 4.
Cégjegyzékszám: 01-09-909968
Adószám:14571332-2-42
https://tarhely.eu/

Elérhetőségek: https://tarhely.eu/kapcsolat.php

 

Habana Online Marketing Kft.

1116 Budapest, Sáfrány utca 54. 1. em. 11.
Cégjegyzékszám: 01-09-931421
Adószám: 14432880-2-43
https://netdekor.eu/

Elérhetőségek: https://netdekor.eu/

 

NetLight Consulting Kft.

1148 Budapest, Bánki Donát u. 12/b
Cégjegyzékszám : 01-09-192123
Adószám : 14188127-2-42
http://www.domainflotta.hu

Elérhetőségek: http://www.domainflotta.hu/kapcsolat , http://www.domainflotta.hu/rolunk

 

 

6.3. Adattovábbítás partnerek számára

 

Ahogyan a Tájékoztató 2. és 3./I. pontjában már jeleztük, a szolgáltatás teljesítése érdekében Adatkezelő a 3./I. pontban jelzett adatokat átadja annak a Partnernek, amely az Érdeklődő által kiválasztott képzést szervezi. A Partnerek ettől a pillanattól kezdve önálló adatkezelőként járnak el.

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy a Partnerek szabályosan kezeljék az átadott adatokat – különösen, de nem kizárólag az alábbi intézkedéseket:

 • Partner tájékoztatása a Szolgáltató adatkezelési gyakorlatáról és alapelveiről
 • Partner nyilatkozatának beszerzése arról, hogy Partner az átadott adatokat a hatályos jogszabályokkal összhangban, valamint célhoz kötötten, a megengedett és szükséges tartamban kezeli
 • Partner nyilatkozatának beszerzése arról, hogy garantálja az Érdeklődő adatainak titkosságát, védi azok engedély nélküli felhasználását vagy közzétételét, továbbá biztosítja az Érdeklődőt megillető jogokat (hozzáférés, helyesbítés, törlés, stb.) adataival kapcsolatban

Adatkezelő – a megtett intézkedések ellenére – kijelenti, hogy az adatok Partner részére történő átadását követően ezen adatok Partner általi kezelésének jogszerűsége tekintetében felelősséget nem vállal. A Felhasználó a Partner adatkezelésével kapcsolatban felvilágosítást a Partner honlapján, illetve egyéb elérhetőségein kaphat.

 

6.4. A személyes adatokhoz hozzáférők köre

 

Felhasználó adatai a fentieken túl nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére. Az adatfeldolgozóknak történő továbbítás kivételével harmadik személynek, vagy címzettnek adattovábbítás abban az esetben történik, ha Szolgáltató a Felhasználót előre tájékoztatja az esetleges címzettről és ezt követően a Felhasználó ehhez előzetesen hozzájárul, vagy azt egyébként jogszabály írja elő.

 

6.5. Külső oldalakra vezető linkek, beágyazott tartalmak

 

Weboldal időnként tartalmaz külső oldalakra vezető linkeket, vagy az oldalba beágyazva találhatóak kódrészletek, amik külső szolgáltatások működését biztosítják.

Ezeknek a linkeknek a kattintása, vagy a beágyazott megoldások használata lehetővé teheti külső szolgáltatóknak, hogy adatokat gyűjtsenek a felhasználókról.

Bár mindent megteszünk ezen szolgáltatók megfelelő átvizsgálása érdekében, de nincs irányításunk az ő adatvédelmi elveik felett, és nem vagyunk felelősek az ő adatkezelési elveikért.

 

 

7. Az érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

7.2. Hozzáféréshez való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

7.3. Adatok helyesbítésének joga

 

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

7.4. Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállalja, azonban felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

 

7.5. Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.6. Adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.7. Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről az Érintettet írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Érintett tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Érintett a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül az Érintett bírósághoz fordulhat.

Közérthetően: Ha bármilyen problémát észlelsz, keress minket és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet.

 

7.8. Bírósághoz fordulás joga

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérünk Téged, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnál panaszoddal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresd meg cégünket ide kattintva, az oldal alján található űrlap segítségével, vagy az info(kukac)tanfolyamokj(pont)hu e-mail címen vagy cégünk székhelyére címzett ajánlott-tértivevényes postai küldeményben.

 

7.9. Panasztevési jog

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: https://naih.hu/
 • Bővebb infó: https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

7.10. Eljárás a fenti jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem esetén:

 

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett a jelen tájékoztatóban rögzített jogok gyakorlásával kapcsolatos érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás lehetőség szerint elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja, azzal, hogy amennyibe az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.